Brexit: Mae angen i ni baratoi

Brexit: Mae angen i ni baratoi

Cyn pleidlais heddiw yn Nhŷ'r Cyffredin ac yn sgil y ffaith y gallai cytundeb ymadael arfaethedig y Prif Weinidog gael ei drechu, mae'n bwysicach nag erioed fod busnesau yng Nghymru'n mynd ati ar unwaith i baratoi ar gyfer Brexit. Mae ymadael heb gytundeb bellach yn fwy tebygol.

 

Rwyf i, yn ogystal â'r Prif Weinidog, yn llwyr ymrwymedig i wneud popeth posibl i'ch cefnogi chi a'ch busnes â'ch paratoadau. Hoffwn eich sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n parhau i gymryd camau cyfrifol a rhagweithiol er mwyn cynllunio a pharatoi, gan gynnwys gwneud cynlluniau wrth gefn rhag ofn na fydd unrhyw gytundeb.

 

Hoffwn hefyd dynnu sylw at y pecyn o fesurau yr wyf eisoes wedi'i greu a fydd yn helpu eich busnes â'r paratoadau busnes allweddol. Rwy'n argymell yn gryf eich bod yn gwneud y canlynol:

  • Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru llyw.cymru/brexit neu cysylltwch â Busnes Cymru sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gan  gysylltu â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000;
  • Cwblhewch becyn cymorth hunanasesiad Brexit lle y gallwch asesu pa mor barod ydych chi o fewn nifer o feysydd sy'n allweddol i fusnesau llyw.cymru/brexit/pecyn-cymorth-ar-brexit;
  • Dylech ystyried cyflwyno cais i Gronfa Cydnerthedd Brexit, sef cronfa rwyf wedi'i sefydlu i gefnogi busnesau i wynebu'r costau sydd ynghlwm wrth newidiadau o fewn economi Gymreig ar ôl Brexit llyw.cymru/brexit/cronfa-cydnerthedd-brexit.

Dim ond 73 diwrnod sydd i fynd felly gorau po gyntaf.  Mae angen i ni gynllunio, addasu ac arloesi er mwyn sicrhau bod busnesau yng Nghymru'n gwbl barod ar gyfer Brexit, waeth beth fydd y sefyllfa ar 29 Mawrth.

 

Yn gywir

Ken Skates AC/AM

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth / Minister for Economy and Transport