Datganiad Hygyrchedd

 

Defnyddio'r wefan hon

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Control 2K Ltd. Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • nesáu hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

 

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni wnaiff y testun ail-lifo mewn colofn sengl wrth newid maint ffenestr y porwr
 • nid oes modd addasu uchder llinell neu fwlch rhwng testun
 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • allwch chi ddim sgipio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

Beth i’wneud os na allwch fynd i rannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

 • e-bostiwch info@industrywales.co.uk
 • ffoniwch 01656 658855

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch cyn pen 7 diwrnod.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’, anfonwch e-bost atom neu codwch y ffôn https://www.industrywales.com/cartref/cyswllt/ am gyfarwyddiadau.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os cewch chi broblem sydd heb ei rhestru ar y dudalen hon neu os ydych chi’n teimlo nad ydym yn cwrdd â gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â: Mike Gillard mgillard@industrywales.com.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n B/byddar, sydd â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd system dolen sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfod sut i gysylltu â ni https://www.industrywales.com/cartref/cyswllt/.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Industry Wales (Diwydiant Cymru) wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod.

Problemau â thechnoleg

Problemau enghreifftiol:

 • Dim opsiwn ‘neidio i’r prif gynnwys’ ar unrhyw un o’r tudalennau.
 • Nid oes modd i ddefnyddwyr addasu bwlch rhwng testun neu uchder llinell.

Rydym wedi asesu’r gost o drwsio’r problemau hyn ac yn credu y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall y tro nesaf y byddwn yn ailddatblygu’r wefan yn sylweddol, a fydd yn debygol o fod ymhen 12 mis.

 

Sut aethom ati i brofi’r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 18 Ionawr 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Control 2K Ltd.

Profwyd gennym gan ddefnyddio gwasanaeth dilysu marcio (W3C) a phrofi amrywiaeth o fathau o gynnwys.

Gwnaethom brofi’r canlynol:

 

Beth ydym ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Paratowyd y datganiad hwn ar 18 Ionawr 2021. Diweddarwyd ddiwethaf ar 18 Ionawr 2021.